วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กศน.นาทราย รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณคณะนิเทศ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม นางสาวบุศลิน ช่างสลัก ครูเชี่ยวชาญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการของ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตามโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเขจ้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศส.ปชต. ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลนาทราย นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การต่อยอดจักสานตระกร้าหวาย


1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
          กศน.ตำบลนาทรายสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมได้กำหนดบทบาทและภารกิจ กศน.ตำบลนาทราย ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมโดยได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน กศน.ตำบลนาทราย จึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” ณ บ้านนามูลฮิ้น หมู่ ๙ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
          . เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง “สานตะกร้าจากหวาย”
          ๒. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพ
          3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
          5. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. สำรวจความสนใจและความต้องการของประชาชน
          ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของประชาชน
          ๓. ขั้นตอนการสานตะกร้าจากหวายในรูปแบบต่าง ๆ
          ๔. ประชาสัมพันธ์โดยผ่านร้านค้าออนไลน์ของชุมชน
4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
          ๑. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง “สานตะกร้าจากหวาย”
          ๒. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพ
          3. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
          5. มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ

5. ปัจจัยความสำเร็จ
          1. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการ 6 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
          2. ครูได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนจากในห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
          3. ใช้สื่อการสอนจากประสบการณ์ตรง               
          4. หน่วยงานอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน
6. บทเรียนที่ได้รับ
          แหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ