วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่ 10 มกราคม 2559 กิจกรรมเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอดส์ สถานที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม



วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ วันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ วัดน้อยโพธิ์คำ