คณะกรรมการ ศส.ปชต.นายโอใด แก้วบริบัตร               ประธานกรรมการ
นายชัยรัต  ราสา                     รองประธานกรรมการ
นางรัตนากร  โคตรประทุม         กรรมการ/เหรัญญิก
นายอำพันธ์  โพคาพานิชย์        กรรมการ
นางสุพิล  ลาโสภา                  กรรมการ
นายนิยม   พรอยู่ศรี                 กรรมการ
นายจำนงค์   อ่อนพินา             กรรมการ
นางลำเผย เชื้อบริหาร              กรรมการ
น.ส.กาญจนา พากเพียร            กรรมการ
นางสาวปานจิตร แก้วบริบัติ        กรรมการ
นายสังเวียร  เนตรแสงศรี           กรรมการ
นายสนธยา  โคตรสุวรรณ          กรรมการ
นางสาวนัทรี  หาราช               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น