คณะกรรมการ กศน.ตำบล


นายโอใด แก้วบริบัตร               ตำแหน่ง          ประธานกรรมการ
นายชัยรัต  ราสา                    ตำแหน่ง          กรรมการ
นางนิตยา  อ่อนมณี                 ตำแหน่ง          กรรมการ
นายอำพันธ์  โพคาพานิชย์          ตำแหน่ง          กรรมการ
นางสุพิล  ลาโสภา                  ตำแหน่ง          กรรมการ
นายนิยม   พรอยู่ศรี                 ตำแหน่ง          กรรมการ
นายจำนงค์   อ่อนพินา             ตำแหน่ง          กรรมการ
นายอุทัย  คำอยู่                     ตำแหน่ง          กรรมการ
นายสมควร  ละออง                 ตำแหน่ง          กรรมการ
นายสนธยา  โคตรสุวรรณ์         ตำแหน่ง          กรรมการ
นางสมบัติ   แก้วบริบัติร          ตำแหน่ง          กรรมการ
นายปรารถนา  ซ้ายกลาง         ตำแหน่ง          กรรมการ
นางสมอน  อ่อนพินา              ตำแหน่ง          กรรมการ
นางลำเผย เชื้อบริหาร            ตำแหน่ง          กรรมการ
นางสาวนัทรี  หาราช             ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น