วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอาชีพ
1. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 พฤศจิกายน 62
3
2.  การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน
14 พฤศจิกายน 62
4
3. เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างคนคิดเป็น
21 พฤศจิกายน 62
5
4. เรียนรู้ช่องทางในการประกอบอาชีพ
28 พฤศจิกายน 62
6
5. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยในอาชีพ
5 ธันวาคม 62
7
6. การสร้างเครื่องมือการวิจัยในอาชีพอย่างง่ายๆ
12 ธันวาคม 62
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศักยภาพการประกอบอาชีพสู่อาเซียนและสากล
7. ศักยภาพของชุมชนในการประกอบอาชีพ
19 ธันวาคม 62
9
8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออาชีพสู่ชุมชน
26 ธันวาคม 62
10
9. การเลือกอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่
2 มกราคม 63
11
10. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ
9 มกราคม 63
12
11. แผนปฏิบัติการกับการประกอบอาชีพ
16 มกราคม 63
13
12. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
23 มกราคม 63
14
บริหารจัดการอาชีพในชุมชนอย่างพอเพียง
13. การใช้ชีวิตอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
30 มกราคม 63
15
14. การแก้ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการคิดเป็น
6 กุมภาพันธ์ 63
16
15. การแก้ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการคิดเป็น
13 กุมภาพันธ์ 63
17
16.  การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการตลาด
20 กุมภาพันธ์ 63
18
17. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจัดการความรู้ในการพัฒนาอาชีพ
27 กุมภาพันธ์ 63
19
18. การทำบัญชีธุรกิจและคุณธรรมในการขยายอาชีพ
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63

**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

บวก ลบ คูณ หาร ค่าสัมพันธ์และค่าสัมบูรณ์
7 พฤศจิกายน 62
3

เซตกับการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
14 พฤศจิกายน 62
4

คิดสร้างสรรค์ด้วยรูปทรงเลขาคณิต
21 พฤศจิกายน 62
5

ความน่าจะเป็นกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
28 พฤศจิกายน 62
6

เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน
5 ธันวาคม 62
7

ตั้งสติก่อนสตาร์ท
12 ธันวาคม 62
8

ช่องทางการเงินและความมั่นคงของชีวิต
19 ธันวาคม 62
9

เซฟตีคัต ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด
26 ธันวาคม 62
10

รู้ทันข่าว รู้ทันโลก
2 มกราคม 63
11

การเงิน การคลัง

9 มกราคม 63
12

ตั้งสติก่อนสตาร์ท
16 มกราคม 63
13

ความสำเร็จและความมั่นคงของชีวิต
23 มกราคม 63
14

รู้ภัยใกล้ตัว
30 มกราคม 63
15

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
6 กุมภาพันธ์ 63
16

ศาสนาวัฒนธรรมกับเอกลักษณ์ภาษาเพื่อการเรียนรู้
13 กุมภาพันธ์ 63
17

การดูแล และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
20 กุมภาพันธ์ 63
18

ปลอดโรค ปลอดภัยในชีวิต
27 กุมภาพันธ์ 63
19

รักสุขภาพปราศจากโรคภัย
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

เรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 พฤศจิกายน 62
3

การทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์
14 พฤศจิกายน 62
4

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เซลล์,พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ,เทคโนโลยีชีวภาพ
21 พฤศจิกายน 62
5

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 พฤศจิกายน 62
6

สารเพื่อชีวิต (ธาตุสมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสีสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและโปรตีนคาร์โบไฮเดรต และไขมัน)
5 ธันวาคม 62
7

(สอนเสริม)เรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
12 ธันวาคม 62
8

(สอนเสริม) เรื่องสารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมแรงและพลังงาน เพื่อชีวิต แรงและการเคลื่อนที่
19 ธันวาคม 62
9

เทคโนโลยีอวกาศ
26 ธันวาคม 62
10

(สอนเสริม) อาชีพช่างไฟฟ้า
2 มกราคม 63
11

เรียนรู้ทัศนศิลป์สากล

9 มกราคม 63
12

(สอนเสริม) ดนตรีสากล
16 มกราคม 63
13

(สอนเสริม )เรื่อง นาฎศิลป์สากล
23 มกราคม 63
14

ความภูมิใจในความเป็นไทย
30 มกราคม 63
15

การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจ
6 กุมภาพันธ์ 63
16

มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์และการเปลี่ยนแปลงชาติไทย สมัรัตนโกสินทร์
13 กุมภาพันธ์ 63
17

(สอนเสริม)ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง
20 กุมภาพันธ์ 63
18

(สอนเสริม)ฟังก์ชันเอกซ์โพนเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม                                ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
27 กุมภาพันธ์ 63
19

(สอนเสริม) การเงินและความมั่นคง
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

การสนทนาในชีวิตประจำวัน
7 พฤศจิกายน 62
3

การสื่อสารตามมารยาททางสังคม
14 พฤศจิกายน 62
4

(สอนเสริม)เรื่อง เรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์
21 พฤศจิกายน 62
5

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดูแลสุขภาพ
28 พฤศจิกายน 62
6

(สอนเสริม )เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีประหยัดพลังงาน
5 ธันวาคม 62
7

สื่อสารภัยธรรมชาติด้วย E - mail
12 ธันวาคม 62
8

พยากรณ์อากาศก่อนการท่องเที่ยว
19 ธันวาคม 62
9

Good Resume Good Job
26 ธันวาคม 62
10

(สอนเสริม) เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและบริการ
2 มกราคม 63
11

ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ

9 มกราคม 63
12

(สอนเสริม) เรียนรู้ศัพท์ ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน
16 มกราคม 63
13

ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ
23 มกราคม 63
14

เรียนรู้หรรษาการลูกเสือไทยกับการลูกเสือโลก
30 มกราคม 63
15

เสริมสร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่การพัฒนา
6 กุมภาพันธ์ 63
16

จิตอาสารักษ์โลก เพื่อสังคมและชุมชน
13 กุมภาพันธ์ 63
17

รู้รอดปลอดภัยด้วยเงื่อน
20 กุมภาพันธ์ 63
18

ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
27 กุมภาพันธ์ 63
19

เรียนรู้สัญลักษณ์เพื่อการเดินทาง
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

คิดและทำน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ

7 พฤศจิกายน 62
3

ความรอบรู้สู่อาชีพที่มั่นคง
14 พฤศจิกายน 62
4

พัฒนาอาชีพรอบภูมิภาคปราศจากปัญหาในการประกอบอาชีพ
21 พฤศจิกายน 62
5

ความรู้ด้านอาชีพควบคู่คุณธรรม
28 พฤศจิกายน 62
6

แก้ปัญหาด้วยการวิจัยอย่างง่าย
5 ธันวาคม 62
7

แก้ปัญหาด้วยการวิจัยปลอดภัยในการทำงาน
12 ธันวาคม 62
8

รอบรู้งานวิจัยและไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
19 ธันวาคม 62
9

รู้จักแหล่งเรียนรู้รอบรู้การเกิดไฟฟ้า
26 ธันวาคม 62
10

รู้หลักภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 มกราคม 63
11

การวางแผนในชีวิต พิชิตความยากลำบาก

9 มกราคม 63
12

เศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเป็นทุน
16 มกราคม 63
13

วางแผนอาชีพคือ เส้นทางการดำเนินชีวิต
23 มกราคม 63
14

เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
30 มกราคม 63
15

พูดดีทำดีทำให้มีอาชีพที่ดีขึ้น
6 กุมภาพันธ์ 63
16

คุณธรรมนำทางการประกอบอาชีพ
13 กุมภาพันธ์ 63
17

การใช้ภาษาเพื่อจูงใจประหยัดพลังงาน
20 กุมภาพันธ์ 63
18

การอ่านเพื่อประเมินผล
27 กุมภาพันธ์ 63
19

รู้ช่องทางประกอบอาชีพทำให้ชีวิตร่ำรวย
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

แหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนภูมิปัญญา
7 พฤศจิกายน 62
3

สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันการเงิน
14 พฤศจิกายน 62
4

หลักการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง
21 พฤศจิกายน 62
5

การวิเคราะห์วางแผนเพื่อกำจัดจุดอ่อนทางการเงิน
28 พฤศจิกายน 62
6

วิเคราะห์แผนธุรกิจพิชิตฝัน
5 ธันวาคม 62
7

สมุนไพรใกล้ตัวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ
12 ธันวาคม 62
8

ภัยทางการเงินกับการดำเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
19 ธันวาคม 62
9

ภูมิศาสตร์กายภาพและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 ธันวาคม 62
10

แหล่งกำเนิดของพลังงานและหลักการดำเนินชีวิต
2 มกราคม 63
11

สุขภาพทางอารมณ์และจิตใจ

9 มกราคม 63
12

รู้หลักป้องกันโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด
16 มกราคม 63
13

ตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
23 มกราคม 63
14

รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และรู้ทันทางการเงิน
30 มกราคม 63
15

วางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
6 กุมภาพันธ์ 63
16

บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม
13 กุมภาพันธ์ 63
17

ความสัมพันธ์มิติสถิติและเรขาคณิต
20 กุมภาพันธ์ 63
18

เลขยกกำลัง การวัด อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
27 กุมภาพันธ์ 63
19

คู่อันดับกราฟและการนำไปใช้
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63

**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

ศักยภาพธุรกิจ
7 พฤศจิกายน 62
3

การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด
14 พฤศจิกายน 62
4

โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
21 พฤศจิกายน 62
5

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 พฤศจิกายน 62
6

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5 ธันวาคม 62
7

สารเพื่อชีวิต
12 ธันวาคม 62
8

แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
19 ธันวาคม 62
9

ทัศนศิลป์ไทย
26 ธันวาคม 62
10

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย
2 มกราคม 63
11

วิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป์ไทย

9 มกราคม 63
12

อาชีพของนาฏศิลป์ไทย
16 มกราคม 63
13

เรียนรู้ ศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม
23 มกราคม 63
14

หน้าที่พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
30 มกราคม 63
15

บุญคุณของแผ่นดินและถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
6 กุมภาพันธ์ 63
16

ย้อนรอย วรรณกรรม ศิลปะสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
13 กุมภาพันธ์ 63
17

ลูกเสือ กศน.
20 กุมภาพันธ์ 63
18

เรียนรู้คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
27 กุมภาพันธ์ 63
19

เรียนรู้แผนที่ – เข็มทิศเงื่อนเชือกให้ปลอดภัย
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (NAKA  MODEL)
ภาคเรียนที่  4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบกลุ่มครั้งที่
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1

ปฐมนิเทศ
31 ตุลาคม 62
2

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
7 พฤศจิกายน 62
3

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
14 พฤศจิกายน 62
4

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
21 พฤศจิกายน 62
5

การใช้วัสดุให้เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง
28 พฤศจิกายน 62
6

ชุมชนรอบรู้วัสดุอันตราย เตรียมพร้อมรับมือวาตภัย
5 ธันวาคม 62
7

ลดขยะอัตรายชุมชนปลอดภัย พร้อมรับมือวาตภัย
12 ธันวาคม 62
8

เทคนิคการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม
19 ธันวาคม 62
9

การพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อรับมืออุทกภัยและดิน
26 ธันวาคม 62
10

การจัดทำแผน โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อรับมือไฟป่า
2 มกราคม 63
11

การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ เพื่อรับมือไฟป่า

9 มกราคม 63
12

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคมให้รู้ทันอาเซียน
16 มกราคม 63
13

การเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด
23 มกราคม 63
14

การจัดการเศษวัสดุเพื่อการย่อยสลาย
30 มกราคม 63
15

3R รักษ์โลก
6 กุมภาพันธ์ 63
16

วัสดุศาสตร์กับการใช้ชีวิต
13 กุมภาพันธ์ 63
17

สถานการณ์หมอกควันสัญญาณอันตราย
20 กุมภาพันธ์ 63
18

รู้เท่าทันภัยแผ่นดินไหว
27 กุมภาพันธ์ 63
19

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ
5 มีนาคม 63
20

ปัจฉิมนิเทศ
12 มีนาคม 63
**วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


ปฏิทินแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(NAKA  MODEL)

นางสาวนัทรี  หาราช
ครู กศน.ตำบลนาทรายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ