วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. 1205

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภเมืองนครพนม
สนามสอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

http://www.ocpb.go.th/main.php?filename=index
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของตำบลนาทราย
๑. วัดศรีสะอาด    ( บ้านดอนยานาง  หมู่ ๑ )
๒. วัดศิริโสภาพ  ( บ้านนามูลฮิ้น  หมู่ ๒,๙ )
๓. วัดบ้านโพนแก้ว    ( บ้านโพนงาม  หมู่ ๓ )  
๔.วัดศรีทัศน์(บ้านนาคำกลาง  หมู่ ๔)           
๕.  วัดศรีบัวบาน (บ้านอ่างคำหมู่ ๕)          
๖.วัดโพนข่าศรีขุนเมือง (บ้านหัวโพน หมู่ ๖)             
๗.วัดบ้านโนนขาม  (บ้านโนนขาม หมู่ ๗)
๘. วัดบ้านโคกเกลี้ยง (บ้านโคกเกลี้ยง หมู่ ๘)
๙. โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวโพน หมู่ ๖ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม

๑๐.ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน จักสานหวายและไม้ใผ่นามูลฮิ้น  หมู่ ๒, ๙

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการสอบซ่อมภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗และวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มีนาคมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องสมุดเฉลิมราช ที่วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสงในที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.เมืองนครพนมได้จัดประกวดโครงงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงงานทั้งหมด ๑๔ ตำบล ส่งชิ้นงานทั้งหมด 18 ชิ้น ภาพบรรยากาศภายในงานวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ ภูมิพลัง จังหวัดนครพนม ต.โพธิ์ตาก จ.นครพนม  และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ประกอบไปด้วย ๓ โซน คือ โซนกันเกรา โซนดอกคูน โซนลีลาวดี