วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กศน.นาทราย รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณคณะนิเทศ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม นางสาวบุศลิน ช่างสลัก ครูเชี่ยวชาญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการของ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตามโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเขจ้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศส.ปชต. ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลนาทราย นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม