ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

          ชื่อ กศน.ตำบลนาทราย สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ตั้ง/การติดต่อ ตั้งอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า 14/1 บ้านนามูลฮิ้น ม.๒           ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   โทรศัพท์ 0872199009 โทรสาร -
เว็บไซด์ nattaree272861@gmail.com
     สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมองค์การ
กศน.ตำบลนาทราย
          กศน.ตำบลนาทราย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และงานโครงการที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบล  ดังนี้
ปรัชญา
มีความรู้  คู่คุณธรรม สู่ความพอเพียง
วิสัยทัศน์                        
เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๔
 อัตลักษณ์
สถานศึกษาแห่งความพอเพียง
 เอกลักษณ์
มีคุณธรรมบนความพอเพียง
พันธกิจ
        พันธกิจที่  ๑  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่  ๒  การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
พันธกิจที่  ๓  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
พันธกิจที่  ๔  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พันธกิจที่  ๕  พัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิ์ภาพ
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
           ๒. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                      ๓. ประชาชนในชุมชน ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และได้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้
           ๔. องค์กร ภาคส่วนต่างๆร่วมเป็นภาคีการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

. สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานและมีขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการสข้อมูลพื้นฐานตำบลนาทราย

บริหารส่วนตำบลนาทรายยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ถ.อ่างคำ-นาผักปอดหมู่ที่  บ้านอ่างคำ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองนครพนม ประมาณ ๘ กิโลเมตร
อาณาเขต/พื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.รามราช อ.ท่าอุเทนจ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองจ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับต.หนองญาติ อ.เมืองจ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองจ.นครพนม
พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายประมาณ ๓๗,๔๗๘ไร่ หรือ ประมาณ๕๘.๒๙ ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มดินผสมหินลูกรัง พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม ในฤดูฝน มีลำห้วยเหมือด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงราษฎรตำบลนาทราย ไหลผ่าน หมู่ ๙ รวมระยะทางประมาณ ๒๒กิโลเมตร
เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. 
เต็มทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่  บ้านดอนยานาง หมู่ที่  บ้านหัวโพน
หมู่ที่  บ้านนามูลฮิ้น หมู่ที่  บ้านโนนขาม
หมู่ที่  บ้านโพนงาม หมู่ที่  บ้านโคกทรายคำ
หมู่ที่  บ้านนาคำกลาง หมู่ที่  บ้านนามูลฮิ้น
หมู่ที่  บ้านอ่างคำ
จำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๔๖ คน แยกเป็นชาย ๒,๔๗๖ คน
หญิง ๒,๕๗๐ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๒๓๙ ครัวเรือน
หน่วยงาน
โรงเรียน จำนวน แห่ง แบ่งเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน  แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน  แห่ง
วัด/สำนักสงฆ์จำนวน  แห่ง
สถานีอนามัยจำนวน  แห่ง(บ้านหัวโพน หมู่ ๖ )
ที่ทำการไปรษณีย์จำนวน  แห่ง(บ้านนามูลฮิ้น หมู่ ๒ )
โทรศัพท์สาธารณะจำนวน ๑๔ แห่ง (หมู่,,,,,,,๘,๙ )
ศูนย์ อปพร./หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาทรายจำนวน ๑ แห่ง)
แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. ลำห้วย จำนวน สาย
๒. บึงหนองสระจำนวน ๒๐ แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
๑. ฝาย จำนวน ๑๓แห่ง
๒. บ่อน้ำตื้น จำนวน๑๕ แห่ง
๓. บ่อบาดาล จำนวน๑๐ แห่ง
๔. ประปาหมู่บ้านจำนวน  แห่ง
การมีไฟฟ้าและโทรคมนาคม
. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน ๑,๒๓๙ครัวเรือน
.๒ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง (ตั้งอยู่ บ้านนามูลฮิ้นหมู่ที่ ๙ )
.๓ สถานีโทรคมนาคม จำนวน ๑ แห่ง (ตั้งอยู่ บ้านหัวโพนหมู่ที่  )
.๔ โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๔ แห่ง (ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน)
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม จักสาน ทำขนม แปรรูปอาหาร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น