วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งกำหนดการสอบ ซ่อม

แจ้งกำหนดการสอบสอบซ่อม
   กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๖ ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗และ วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
      
           กำหนดสอบปลายภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะมีการสอบในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  สงสัยติดต่อสอบถาม อ.นัทรี  หาราช  ๐๘๗-๒๑๙๙๐๐๙