วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

📍📍ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง สิ้นเดือนเมษายน นะจ๊ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ครูนัท (0872199009)  😍😍

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้ศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 2-63

ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ที่ โรงเรียนเรียนนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การต่อยอดจักสานตระกร้าหวาย

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
          กศน.ตำบลนาทรายสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมได้กำหนดบทบาทและภารกิจ กศน.ตำบลนาทราย ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมโดยได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน กศน.ตำบลนาทราย จึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” ณ บ้านนามูลฮิ้น หมู่ ๙ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
          . เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง “สานตะกร้าจากหวาย”
          ๒. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพ
          3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
          5. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. สำรวจความสนใจและความต้องการของประชาชน
          ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของประชาชน
          ๓. ขั้นตอนการสานตะกร้าจากหวายในรูปแบบต่าง ๆ
          ๔. ประชาสัมพันธ์โดยผ่านร้านค้าออนไลน์ของชุมชน
4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
          . ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง “สานตะกร้าจากหวาย”
          ๒. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพ
          3. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
          5. มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ

5. ปัจจัยความสำเร็จ
          1. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการ 6 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
          2. ครูได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนจากในห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
          3. ใช้สื่อการสอนจากประสบการณ์ตรง               
          4. หน่วยงานอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน
6. บทเรียนที่ได้รับ
          แหล่งเรียนรู้ “สานตะกร้าจากหวาย” สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ