วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. 1205

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภเมืองนครพนม
สนามสอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย