วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

เข้าร่วมการอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโฮจิมิน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม