วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของตำบลนาทราย
๑. วัดศรีสะอาด    ( บ้านดอนยานาง  หมู่ ๑ )
๒. วัดศิริโสภาพ  ( บ้านนามูลฮิ้น  หมู่ ๒,๙ )
๓. วัดบ้านโพนแก้ว    ( บ้านโพนงาม  หมู่ ๓ )  
๔.วัดศรีทัศน์(บ้านนาคำกลาง  หมู่ ๔)           
๕.  วัดศรีบัวบาน (บ้านอ่างคำหมู่ ๕)          
๖.วัดโพนข่าศรีขุนเมือง (บ้านหัวโพน หมู่ ๖)             
๗.วัดบ้านโนนขาม  (บ้านโนนขาม หมู่ ๗)
๘. วัดบ้านโคกเกลี้ยง (บ้านโคกเกลี้ยง หมู่ ๘)
๙. โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวโพน หมู่ ๖ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม

๑๐.ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน จักสานหวายและไม้ใผ่นามูลฮิ้น  หมู่ ๒, ๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น